Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej poprzez stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w centrum miejscowości Nowy Żmigród, w otoczeniu budynku Gminnego Ośrodka Kultury współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Gminny Ośrodkek Kultury w Nowym Żmigrodzie zrealizował inwestycję pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie”.

Zadanie zrealizowane przez firmę M&S Metal Sebastian Micek, ul. Tarnobrzeska 205, 36-100 Kolbuszowa Dolna, polegało przede wszystkim na: wykonaniu na działce za budynkiem GOK, nawierzchni z kostki brukowej oraz nowego ogrodzenia z furtką i bramą wjazdową; montażu ekranów maskujących, ławkostołów, siedzisk i parasoli składanych; przebudowie schodów i budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych; nasadzeniu zieleni; montażu elementów małej architektury, a także wykonaniu oświetlenia placu w technologii LED.

Oddana do użytkowania inwestycja doskonale przyczyni się do wypełnienia czasu wolnego i rozwoju osobistego jednostek. Zakłada bowiem utworzenie atrakcyjnej "platformy" przyczyniającej się do prowadzenia zajęć statutowych GOK, tj. m. in. z zakresu kultury, tradycji i historii regionu (styku kultur żydowskiej, łemkowskiej i polskiej), sportu i rekreacji, a także turystyki oraz integracji społecznej. Adresowane jest do szerokiego grona odbiorców. Z oferty skorzystają zarówno ludzie młodzi, osoby bezrobotne, seniorzy czy osoby niepełnosprawne. Możliwość realizacji dotychczasowych zadań GOK na "świeżym powietrzu", wydatnie uatrakcyjni ofertę jednostki oraz jeszcze mocniej przybliży ją potencjalnemu odbiorcy - lokalnej i przyjezdnej społeczności.

W czynnościach odbiorowych wzięli udział: Wójt Gminy Nowy Żmigród Pan Grzegorz Bara, Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Strzelec, Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Piotrowska, Kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowy Żmigród Pani Olga Szarzyńska wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Dominika Jędrzejczyk Wielgosz, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Barbara Winiarska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Mrugał, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Pani Jolanta Brojek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie Pani Alicja Witkowska, Dyrektor Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie Pani Dorota Marchewka.

A także przedstawiciele mediów: Trendy Radio oraz Internetowa Telewizja Południe.

Wartość inwestycji: 310 740,59 zł,

- dofinansowanie EFRROW: 151 928,00 zł

- wkład własny GOK: 158 812,59 zł

 

PROW GOK 19.2 1 z 5

 

PROW GOK 19.2 2 z 5

PROW GOK 19.2 3 z 5

PROW GOK 19.2 4 z 5

PROW GOK 19.2 5 z 5