01 kwiecień 2020

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie informuje, iż w oparciu o art. 37 RODO w zw. z art. 8, 9 ww ustawy, w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Patrycji Kaczmarczyk-Hap.

Z Inspektorem należy kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w GOK w Nowym Żmigrodzie.

Dane kontaktowe do Inspektora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

KLAUZULA INFORMACYJNA (ogólna)

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie  reprezentowany przez Dyrektora, zwany dalej: „Administratorem”.  Kontakt do Administratora: adres:           e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem

                e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych wynikają z licznych aktów prawnych, zadań realizowanych w celach publicznych oraz ze zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane.
 2. Gminny Ośrodek Kultury gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i działań statutowych, a w szczególności: Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2001 nr 13 poz.123)
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązującymi terminami archiwizacji.
 5. Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, ośrodek pomocy społecznej) lub w ramach świadczenia usług na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów (np. usługi informatyczne, usługi BHP).
 6. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
 8. prawo dostępu do danych osobowych;
 9. prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 10. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 11. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.